Ansöka om Inackorderingstillägg / reseersättning / resetillägg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att elev ska vara berättigad till inackorderingstillägg gäller följande:

 • att eleven är folkbokförd i Robertsfors kommun.
 • att eleven inte är äldre än 20 år, tillägget utbetalas t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år
 • att eleven är heltidsstuderande i gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning på
  gymnasial nivå.
 • att reseavståndet mellan hemort och skol ort är 75 km eller mer.

Inackorderingstillägg utgår inte om elevens uppehälle till mer än hälften betalas av kommun, stat eller landsting, t ex familjehem, studielån som prövats endast mot elevens ekonomi m m.

Om reseavståndet är kortare än 75 km kan inackorderingstillägg beviljas:

 • om avståndet hem - busshållplats är mer än 3 km
 • om direktförbindelse saknas från busshållplats. (Med hållplats avses hållplats eller parkeringsficka där buss stannar om resande finns).
 • om elevs föräldrar vistas utomlands huvuddelen av året och eleven bor kvar i kommunen
 • om elev, p.g.a. sociala missförhållanden, genom socialnämndens försorg erhållit eget boende (intyg erfordras).
 • om det finns speciella skäl som gör det omöjligt för elev att dagligen resa till och från skolan(före och efter skolans ram tid, intyg erfordras, bedömning sker individuellt från fall till fall).

Studier vid friskola eller ansökan om extra tillägg

Om du ska studera vid friskola söker du inackorderingstillägg via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Ansökan om extra tillägg söks också via CSN.

Bidragets storlek

Grundtillägget utgår med 1/30 av basbeloppet upp till 124 km. Tillägget uppräknas därefter med hänsyn till ökade kostnader för helgresor mellan föräldrahemmet och skolorten.

Beslut om inackorderingstillägg sänds till den vårdnadshavare som står som utbetalningsmottagare.

OBS! Inackorderingstillägg och resetillägg/busskort för dagliga resor kan inte utgå samtidigt. En elev kan därför aldrig ansöka om bägge bidragen.

Ansökan om inackorderingstillägg

Ansökan görs i denna e-tjänst. Om du inte har möjlighet att göra detta kan blankett beställas från Barn- och utbildningskontoret. Se kontaktperson och telefonnummer nedan.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa