Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsen kan ordnas genom linjetrafik eller upphandlade fordon. 


Riktlinjer vid bedömning av rätt till skolskjuts

Utgångspunkten vid bedömningen av rätten till skolskjuts är elevens folkbokföringsadress och av kommunen anvisad skola(placeringskola). Elever har rätt till skolskjuts från folkbokföringsadressen /busshållplatsen/påstigningsplatsen om den kortaste gång- eller cykelvägen till anvisad kommunal skola överstiger angivna kilometergränser. Läs mer om skolskjutsregler och kilometeravstånd på vår hemsida

Skolskjuts beviljas normalt för ett läsår eller en termin i taget. Det är endast beslut om skolskjuts enligt färdvägens längd som sträcker sig under hela grundskolan. Ny ansökan behövs endast om förutsättningarna förändras. Elever inom fritidshemsverksamhet är inte berättigade till skolskjuts till och från fritidshem. 

Senast sista maj ska ansökan vara inskickad för att den ska hinna behandlas innan skolan börjar. Ansökningar inkomna efter detta datum behandlas löpande.  Vid ändringar under läsåret som gör att eleven behöver skolskjuts, skall ansökan göras senast en månad innan eleven behöver skolskjuts. Beslut meddelas per post. 

Bussar trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten. Besök tabussen.nu för att få aktuella tidtabeller eller för att följa din buss i realtid.

 

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
kommun@robertsfors.se
0934-140 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa