Ansöka om och redovisa föreningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föreningsbidragsansökningar och redovisningar som går att att genomföra i E-tjänsten
 

KOMMUNBIDRAG

Verksamhetsbidrag Kulturföreningar (Deadline 10/12)
Bidrag enstaka offentliga kulturarrangemang (Löpande)
LOK Stöd (Deadline 25/8 + 25/2)
 

BIDRAG TILL ANSTÄLLDA

Kommunalt lönebidrag (Deadline 1/3)
 

LOKALBIDRAG

Anläggningsbidrag (Årligen)
Inventariebidrag (Löpande)
Kostnader för hyrd lokal (Ungdomsverksamhet) (Deadline 1/9 + 1/2)
 

DRIFTBIDRAG

Driftbidrag till samlingslokal (Årligen)
Driftbidrag till idrott/fritidsanläggning (Årligen)
Driftbidrag till snöskoterföreningar/motsvarande (Årligen)
 

UTBILDNINGSBIDRAG

Bidrag till ungdomsledarutbildning (Löpande)
 

ÖVRIGA BIDRAG

Särskilda bidrag (Löpande)
Tävlingsbidrag (Löpande)
Sommarlovsaktiviteter (Deadline 31/5)
 

REDOVISNING

Årsredovisning
Redovisning av enskilt projekt / arrangemang / bidrag

 

Syfte
 

Syftet med föreningsbidragen är att kommunens invånare ska kunna delta och påverka verksamheterna, vilket i långa loppet ska skapa en god social miljö inom kommunen.

Verksamheterna ska vara öppen för alla och ska inte diskriminera någon på grund av etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning samt sexuell läggning.

Fortsättningsvis så får verksamheterna inte främja rasism, våld, alkohol- och/eller drogmissbruk.

Målsättningen är att resurserna ska fördelas på så vis att både pojkar och flickor och män och kvinnor får ta del av stödet i så lik omfattning som möjligt.
 

Normer
 

De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp. Bidragen kan därför endast utgöra ett tillskott till verksamheten. Bidragens storlek kan ändras beroende av tillgängliga medel inom Tillväxtsektorns ansvarsområde.

Sökande organisation skall vara verksam inom Robertsfors kommun. Organisationen skall vara registrerad hos kommunen. Organisationen skall ha antagit stadgar samt varit verksam under minst 3 månader.

Ansökan om bidrag skall inges av lokal huvudorganisation, ej sektion eller liknande.

För att erhålla bidrag skall föreningen/organisationen årligen lämna in kopior på årsredovisning i form av verksamhetsberättelser, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse. Handlingarna skall inlämnas före den 1 april årligen och går att göra här i e-tjänsten.
 

Redovisning, återrapport och tillsyn
 

Robertsfors kommun förbehåller sig rätten att göra tillsyn hos de organisationer/föreningar som tar emot föreningsbidrag av kommunen. Detta för att försäkra sig om att resurserna används till vad de är ämnade att användas till. Utöver möjligheten för tillsyn kommer kommunen även använda sig av verksamhetsberättelserna från organisationerna/föreningarna för att försäkra sig om att resurserna används rätt. Föreningar som har beviljats bidrag ska även redovisa sin aktivitet i kommunens e-tjänst.

Uppföljningen av samtliga beslut som har tagits om bidrag kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen. Återrapporteringen till kommunstyrelsen sker två gånger per år. Ansvarig för återrapportering är sektorchef för Tillväxtsektorn.

Frågor om e-tjänsten

Tillväxtkontoret
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa