Ansöka om föreningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föreningsbidrag som går att söka i E-tjänsten

I E-tjänsten kan du göra följande ansökningar. Det går bra att lämna flera ansökningar samtidigt. Du kommer i tjänsten få kryssa för vilka ansökningar du avser att göra.

 1. Lokalt aktivitetsstöd
 2. Hyresbidrag för ungdomsverksamhet
 3. Kommunalt lönebidrag
 4. Instruktörsbidrag för ungdomsverksamhet
 5. Tävlingsbidrag
 6. Bidrag till ungdomsledarutbildning
 7. Elitbidrag
 8. Inventariebidrag
 9. Anläggningsbidrag
 10. Driftsbidrag samlingslokaler
 11. Särskilda bidrag
 12. Årsredovisning
 13. Kulturbidrag

 

Syfte

Syftet med föreningsbidragen är att kommunens invånare ska kunna delta och påverka verksamheterna, vilket i långa loppet ska skapa en god social miljö inom kommunen.

 

Verksamheterna ska vara öppen för alla och ska inte diskriminera någon på grund av etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning samt sexuell läggning.

 

Fortsättningsvis så får verksamheterna inte främja rasism, våld, alkohol- och/eller drogmissbruk.

 

Målsättningen är att resurserna ska fördelas på så vis att både pojkar och flickor och män och kvinnor får ta del av stödet i så lik omfattning som möjligt.

 

Normer

De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp. Bidragen kan därför endast utgöra ett tillskott till verksamheten. Bidragens storlek kan ändras beroende av tillgängliga medel inom Tillväxtsektorns ansvarsområde.

Sökande organisation skall vara verksam inom Robertsfors kommun. Organisationen skall vara registrerad hos kommunen. Organisationen skall ha antagit stadgar samt varit verksam under minst 3 månader.

Ansökan om bidrag skall inges av lokal huvudorganisation, ej sektion eller liknande.

För att erhålla bidrag skall föreningen/organisationen årligen lämna in kopior på årsredovisning i form av verksamhetsberättelser, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse. Handlingarna skall inlämnas före den 1 april årligen och går att göra här i e-tjänsten.

 

Återrapport och tillsyn

Robertsfors kommun förbehåller sig rätten att göra tillsyn hos de organisationer/föreningar som tar emot föreningsbidrag av kommunen. Detta för att försäkra sig om att resurserna används till vad de är ämnade att användas till. Utöver möjligheten för tillsyn kommer kommunen även använda sig av verksamhetsberättelserna från organisationerna/föreningarna för att försäkra sig om att resurserna används rätt.

Uppföljningen av samtliga beslut som har tagits om bidrag kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen. Återrapporteringen till kommunstyrelsen sker två gånger per år. Ansvarig för återrapportering är sektorchef för Tillväxtsektorn.

 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Tillväxktkontoret
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa